Skip to main content

Roller

Administrasjonen

Disse stillingene er tildelt personell som er ansatt eller jobber på et fast grunnlag hos Nordic Broadcast.

Prosjektleder – Project manager

Prosjektlederen er kundens direkte kontakt og er en disiplinert person som jobber med å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et arbeid (prosjekter). Prosjektlederen jobber alene eller med et team for å oppnå bestemte mål og kriterier. Et prosjekt er avgrenset i tid og vil vanligvis ha begrensninger av økonomisk og personellmessig art. Prosjektstyring og prosjektorganisering er to sentrale aktiviteter i prosjektledelse.

Prosjektkoordinator – Project coordinator

En prosjektkoordinator er en som er involvert i den daglige driften av sine tildelte prosjekter. De organiserer og kommuniserer detaljer knyttet til sine prosjekter eller oppgaver mens de fungerer som et mellomledd mellom teamet og ledelsen/prosjektlederen. Prosjektkoordinator er å anse som en assisterende prosjektleder eller nestleder for prosjektet.

Produksjonspersonell

Disse stillingene tildeles per prosjekt etter hvilket ansvarsområde personen har. I Nordic Broadcast kan en rolle bety noe annet eller bære flere ansvarsområder enn de gjør ellers i bransjen.

MCR Operatør – Master Control Room Operator

En MCR Operatør er ansvarlig for alt som sendes ut til publikummet. Dette inkluderer reklamefilmer, direktesendte programmer og sending av opptak. De koordinerer med produksjonsteamene ute i feltet og påser at de mottar riktig signal og dirigerer disse til korrekt destinasjon. Under sending overvåker de produksjonen og utfører feilsøking samt melder fra ved eventuelle tekniske problemer.

Teknisk leder – Technical Operations Manager (TOM)

En teknisk leder er den øverste lederrollen i produksjonen og er som regel prosjektlederen. I de tilfeller en annen besitter rollen som prosjektleder, opererer og rapporterer TOM til den personen som er tildelt rollen som prosjektleder. TOM er primært ansvarlige for planlegging, koordinering og gjennomføring av tekniske prosesser fra begynnelse til slutt. TOM er ikke nødvendigvis personen som styrer crewet på en produksjon, dette gjøres som regel av den tekniske produsenten (TD).

Teknisk ProdusentTechnical Director (TD)

Den tekniske produsenten betjener bildemiks og tilhørende enheter. TD er en senior tekniker som har det generelle ansvaret for å regissere direktesendte eller forhåndsinnspilte produksjoner. Det er TDs jobb å sørge for at alle stillinger er bemannet og alt utstyr og fasiliteter er sjekket ut og klart før produksjonen starter. Oppgavene er vanligvis bildemiks, utføre digitale effekter og overganger samt sette inn forhåndsinnspilt materiale, grafikk og titler. Personen kan utføre mindre produksjoner på egenhånd og besitter bred kunnskap.

AV Tekniker – AV Technician

Audiovisuelle teknikere installerer og kjører skjermer/projektorer, lyd- og lysutstyr på arrangementer og forestillinger. AV-teknikeren er også i noen tilfeller tildelt rollen som grafikk operatør (CG) og styrer grafikken som vises på direktesendinger / filmopptak.

Lydtekniker – Audio engineer

Lydteknikeren hjelper til med å produsere et opptak eller en live opptreden, balansere og justere lydkilder ved å bruke utjevning, dynamikk behandling og lydeffekter, miksing, reproduksjon og forsterkning av lyd. Lydteknikere jobber med det “tekniske aspektet ved opptak – plassering av mikrofoner, innstilling av nivåer.

Kameraoperatør – Camera operator

En kameraoperatør er ansvarlig for å sette opp og styre kameraet. Kameraoperatøren håndterer kameraet under produksjonen og oppnår ønsket komposisjon som forteller historien på best mulig måte. Primært blir kameraoperatøren dirigert av teknisk produsent eller annen personell som sitter i galleriet. Av denne grunn må de kjenne alle spesifikasjonene til kameraet. De må være fokusert og ha en viss kunnskap om hva som skal produseres som f.eks. ved forskjellige grener av sport.

Produksjonsassistent – Production assistant (PA)

Produksjonsassistenten bistår produksjoner med oppfølging av foredragsholdere, klargjøring av presentasjoner, gir viktig informasjon til foredragsholdere og påser at de forholder seg til gitt tid. De er mellomleddet mellom galleriet og talentene foran kameraet.